Home
Aanbod
Kantoor
Nieuws
Sitemap

Ruimtelijke ordening

Bij veel voornemens of plannen, hoe klein of groot die ook zijn, speelt “ruimtelijke ordening” een rol. Het is daarom een belangrijk aandachtsgebied binnen ons kantoor. Dit betreft ondermeer:

  • De Wet ruimtelijke ordening (Wro)
  • Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo)
  • Besluit omgevingsrecht (Bor)
  • Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor)

Meest concrete en belangrijke exponent van de ruimtelijke ordening is het bestemmingsplan. Dit stelt regels voor het bouwen en gebruiken van onroerend goed. Bij het vaststellen van een bestemmingsplan spelen provinciale en gemeentelijke (structuur)visies een bepalende rol. Ruimtelijke visies en plannen zijn bepalend voor de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden - en daarmee de waarde - van vastgoed.

Wij hechten veel belang aan inzicht in en optimalisatie van de gebruiksmogelijkheden. Bijvoorbeeld in verband met een voorgenomen verkoop. Maar ook met het oog op de eigen toekomstige plannen en gewenste gebruiksmogelijkheden.

Verder is een goed inzicht in ruimtelijke ordeningsaspecten onmisbaar bij:

  • Het uitvoeren van taxaties
  • De beoordeling van schaden als gevolg van wijzigingen in de planologische situatie, de zogenaamde planschade
  • Het bieden van advies in onteigeningszaken
  • Het beheer van onroerend goed

Uitgangspunt is dat bestaande - maar juist ook toekomstige - ruimtelijke mogelijkheden het verschil kunnen maken.

Planschade

Deze schade kan ontstaan doordat objecten rechtstreeks of indirect geraakt worden door een planologische ontwikkeling of een bestemmingsplanwijziging. Wij stellen planschadeadviezen op en verzorgen planschaderisico-analyses. Deze zijn input voor exploitatieplannen en haalbaarheidsanalyses. Daarnaast worden we met regelmaat gevraagd voor het uitvoeren van second opinions en deskundigenadviezen in lopende procedures. 

Het onderwerp ruimtelijke ordening is in de dagelijkse praktijk zeer weerbarstig. Het is zeer de moeite waard een partner te hebben met ervaring in deze materie.

Neem daarvoor gerust contact op met ons kantoor en vraag naar de heer M.J.T. (Marco) Roosen.


Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow
Blokjes
Ruimte voor u